نحوه رفع نقص کارت کنکور ۹۸ اعلام شد

25 بازدید
0 دیدگاه
نحوه رفع نقص کارت کنکور ۹۸ اعلام شد
نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ اعلام شد.
سه شنبه ، 04 تیر 1398

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، آزمون سراسری سال ۹۸ (در بخش عمومی و اختصاصی) برای داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی درصبح پنجشنبه ۱۳ تیرماه، گروه هنر در بعدازظهر پنجشنبه۱۳ تیر، گروه علوم تجربی درصبح جمعه ۱۴ تیر و گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۴ تیر ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۵۱۸ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

الف- نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت های شرکت در آزمون کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر وزبان های خارجی به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۹ تیر ۹۸ تا روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطاع رسانی این سازمان به نشانیWww.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، درصورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بندهای اطاعیه به حوزه هایرفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.


متقاضیان شرکت در آزمون ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام ( ۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام ( ۱۶ رقمی) و نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یکنسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید عاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم (گروه های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام کنند.

داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش اینترنتی اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده برروی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامهعکس دار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید پرینت کارت شرکت در آزمون را دریافت کنند.

تذکر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، ازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطاعات مربوط به شماره پرونده، و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند.

این امکان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطاعات خود را مفقود کرده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطاعات اقدام کنند.

ب- محل رفع نقصکارت شرکت در آزمون
محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم انسانی ، علومتجربی ، هنر و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان محل اقامت فعلی آنان که در بند ۴۴ تقاضانامه ثبت نام ، مشخص کردهاند به شرح جدول شماره ۱ و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ این اطاعیه است.

ج- الزامات رفع نقصکارت شرکت در آزمون

داوطلبان نظام سالی واحدی و ترمی واحدی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم (فارغ التحصیان سال ۱۳۸۴ به بعد) ویا پیش دانشگاهی (فارغ التحصیان سال ۱۳۹۱ به بعد) هستند و داوطلبان نظام آموزشی جدید (نظام ۶،۳،۳ ) که دیپلم خودرا در سال ۱۳۹۸ اخذ می کنند باید درصورت مغایرت در بندهای اعام شده زیر اقدام کنند.
این داوطلبان در صورتی که مغایرتی در بندهای ۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳، ۷ ،۴، ۳، ۱ و ۲۵ شامل نام خانوادگی ونام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محلاخذ مدرک پیش دانشگاهی، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی، کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی در کارت مشاهده کردند ازم است برای پیگیری حداکثر تا تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

تبصره: سوابق تحصیلی کلیه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی (بخصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشی جدید۶،۳،۳ ) از تاریخ ۲۰ تیر ۹۸ برای مشاهده بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. داوطلبان ازم است درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در سوابق تحصیلی خود، تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ برای پیگیری و اصاح مغایرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند چنانچه مغایرتی در اطاعات مندرج در بندهای 1، 3،4، 7، 13،، 16، 17، 22، 23، 24، 25  شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم،شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذمدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهی و وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده کردندازم است در سایت سنجش موارد را اصاح کنند.

این داوطلبان ازم است برای اصاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴ تیر ۹۸ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

داوطلبان درصورتی که مغایرتی در اطاعات مندرج در بندهای 2، 6، 8، 9، 10 و 11 (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت، بهیار و نظام آموزشی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردندضروری است از سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تاچهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره۲ این اطلاعیه مراجعه کنند.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکااتی از جمله؛ فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس، درج عکسی به جز عکس داوطلب (اشتباه عکس) و … است باید از از سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت 8:30 تا 12  ۱۴ تا ۱۸  با همراه داشتن ۲ قطعه عکس 4 × 3 و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار شخصاَ به نماینده این سازمان مستقردر باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کرده و موضوع را دنبال کنند تا مشکل برطرف شود.

تبصره: در صورتی که در این خصوص کارت داوطلب دارای اشکال باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام نکند مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار خواهد شد.

چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق است و در بند ۱۸ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده است ازم است آن را تصحیح کند.

کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتجهاد کشاورزی و رزمنده داوطلب بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان جهت اعام مغایرت و تکمیل اطاعات مربوطبه سهمیه حداکثر تا تاریخ ۱۴ تیر ۹۸ منحصراً به قسمت ویرایش اطاعات در سایت سازمان سنجش مراجعه و با توجه بهتوضیحات مندرج در سایت نسبت به اصاح و تکمیل موارد اقدام کنند تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیهبرای آنها اعمال شود. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

داوطلبانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذی ربط مورد تأیید قرار نگرفته است برای اطمینان بیشتر و بررسی وضعیت عدم تأیید سهمیه خود (بعد از ویرایش) به ارگان های ذی ربط نیز مراجعه کنند. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه بهصورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است باید از سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ این اطاعیه مراجعه کرده و موضوع رادنبال کند تا مشکل برطرف شود.

برای آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم انسانی، علوم تجربی و زبان های خارجی که عاقه مندی خود را برای شرکت در آزمون گروه آزمایشی هنر با گذاشتن عامت در ردیف ۳۹ تقاضانامه اعام داشته اند، کارت شرکت در آزمون گروه هنر نیز جداگانه صادر شده است .

این دسته از داوطلبان ازم است پرینت کارت شرکت در آزمون گروه هنر را نیز عاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت دارند. برای این قبیل داوطلبان دو کارت شرکت در آزمون صادر شده است که ازم است پرینت هر دو کارت شرکت در آزمون را از سایت سازمان سنجش دریافت کنند.

برای آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم انسانی ، علوم تجربیو هنر که عاقه مندی خود را برای شرکت در آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز با گذاشتن عامت در ردیف ۴۰ تقاضانامه مشخص کرده اند، کارت شرکت در آزمون گروه زبانهای خارجی نیزصادر شده است.

این دسته از داوطلبان ازم است پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی را نیز عاوه بر کارت گروه آزمایشی مربوط از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت دارند. برای این قبیل از داوطلبان دو کارت شرکت در آزمون صادر شده است که ازم است پرینت هر دو کارت شرکت در آزمون را از سایت سازمان سنجش دریافت کنند.

برای آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علومانسانی که عاقه مندی خود را برای شرکت در گروه هنر و همچنین گروه زبان های خارجی با علامتگذاری در ردیف های۳۹ و ۴۰ تقاضانامه مشخص کرده اند، سه کارت شرکت در آزمون (یک کارت مربوط به گروه آزمایشی اصلی علومریاضی و فنی یا علوم تجربی و یا علوم انسانی و دو کارت دیگر به ترتیب برای گروه هنر و زبان های خارجی) صادرشده است .

این قبیل از داوطلبان باید پرینت هر سه کارت شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت دارند.

داوطلبان شاغل در شغل بهیاری که دارای دیپلم بهیاری بوده و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام کرده اند عاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، باید به دروساختصاصی بهیاری نیز که در دفترچه شماره ۳ درج شده، پاسخ دهند. برای این قبیل داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه « بلی »مشخص شده است.

داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی که دارای دیپلم علوم و معارف اسامی و عنوان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی آنانعلوم و معارف اسامی (کد ۱۸ ) است با توجه به ضوابط ، لازم است عاوه بر دروس اختصاصی گروه مذکور، درس اصول، عقاید و فقه را نیز امتحان دهند.

به این داوطلبان توصیه می شود که به مندرجات برگ راهنما که به همراه کارت شرکت در آزمون از طریق پایگاه اطاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت و پرینت است توجه کنند. وضعیت چنین داوطلبانی که با توجه به ضوابط(از لحاظ نوع گواهینامه دیپلم و دوره پیش دانشگاهی )، ازم است درس اصول ، عقاید و فقه را امتحان دهند در برگ راهنما مشخص  شد.

 به داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسامی نظام جدید آموزشی 3-3-6 در گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه شماره 3 (اصول عقاید) تحویل نخواهد شد و این دسته از داوطلبان منحصراً باید به سواات دفترچه اختصاصی (دفترچه شماره ۲) که ویژه داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسامی نظام آموزشی 3-3-6 به آنها تحویل می شود، پاسخ دهند.

برای آن دسته از داوطلبانی که یکی از بندهای ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ و یا ۵ ردیف ۲۹ (بند معلولیت) تقاضانامه ثبت نام را علامتگذاری کرده و پس از استعام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تأیید قرار گرفته است در مقابل عنوان معلولیت در کارت شرکت در آزمون، نوع معلولیت درج شده است . 

چنانچه داوطلبی یکی از بندهای مذکور را علامتگذاری کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تأیید قرار نگرفته است بند معلولیت وی حذف شده، لذا ازم است در یکی از روزهای سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ و چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ (روزهای قبل از آزمون) با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب را سریعاً به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقصبر اساس جدول شماره ۲ اطاع دهد تا قبل از برگزاری آزمون وضعیت وی مشخص شود.

داوطلبان مشمول باید قبل از برگزاری آزمون با مراجعه به باجه رفع نقصبر اساس جدول شماره ۲ اطاعیه وضعیت خود را مشخص کرده باشند، بدیهی است در حین اجرای آزمون و بعد از آن اقدامی انجام نخواهد شد.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
ثبت سفارش آنلاین
ثبت سفارش واریز هزینه های دلاری

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش بروز رسانی منابع

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش پارافرایز مقاله و کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ویرایش مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.